Estatuts

TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA PROMOCIÓ I INTEGRACIÓ DE PERSONES DISCAPACITADES DE LA VALLDIGNA.

CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS

1. La Fundació privada FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA PROMOCIÓ I INTEGRACIÓ DE PERSONES DISCAPACITADES DE LA VALLDIGNA (d’ara endavant, la Fundació) és una entitat sense ànim de lucre, constituïda per la voluntat fundadora de l’Associació de Discapacitats de la Valldigna, (d’ara endavant, ADISVA), inscrita en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana, amb el número CV-01-035520-V, que té afectat de manera permanent el seu patrimoni a la realització de les finalitats d’interès general que es detallen en l’article 5 d’aquests Estatuts.
2. La Fundació desenvoluparà les seues activitats, de manera principal, en tot l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
3. La Fundació gaudirà –a partir de l’atorgament de la seua Carta Fundacional en escriptura pública i de la inscripció en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana- de personalitat jurídica pròpia i independent dels seus fundadors i de plena capacitat jurídica i d’obrar, sense una altra limitació que les establides en aquests Estatuts i en la legislació vigent
Article 2.
1. La Fundació es regeix pels presents Estatuts i, en tot cas, per la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana i pels preceptes de la llei estatal de Fundacions, 50/2002, de 26 de desembre, que siguen d’aplicació general.
2. La Fundació està subjecta a l’ordenament jurídic que, per raons d’especialitat, li siguen aplicables a cada moment, i per la voluntat del fundador manifestada en aquests Estatuts i per les normes i disposicions que, en interpretació i desenvolupament dels mateixos, aprove el Patronat.
Article 3.
El domicili de la Fundació queda fixat en Carrer Gabriel Hernández, 53-2ª, de la ciutat de Tavernes de la Valldigna. La modificació del domicili, així com l’establiment o supressió de les delegacions que considere necessàries per al compliment dels seus objectius podrà ser acordada pel Patronat
Article 4.
La durada de la Fundació s’estableix per temps indefinit, encara que podrà dissoldre’s en els casos previstos legal i estatutàriament, previ el compliment dels tràmits legals i reglamentaris oportuns.

CAPITOL II. FINALITATS FUNDACIONALS I BENEFICIARIS.

Article 5.
1. La Fundació té per objecte l’atenció, promoció, i integració de les persones amb discapacitat intel•lectual, a fi de procurar una resposta adequada i coordinada a les necessitats d’aquestes persones per a millorar les seues condicions de vida i aconseguir la seua integració soci laboral.
2. El desenvolupament de l’objecte de la Fundació s’efectuarà a través d’alguna de les següents formes d’actuació:
a) Activitats i accions de recerca, estudi i divulgació en relació amb el seu objecte.
b) Elaborar i, si escau, executar projectes i programes per a l’assistència i inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat intel•lectual, fins i tot mitjançant la creació, o participació en la creació de centres d’atenció diürna previstos en l’article 37 de la Llei 11/2003, de 10 d’abril, de la Generalitat Valenciana, sobre l’Estatut de les Persones amb Discapacitat.
c) Promoure i, si escau, celebrar tota classe de convenis i concerts l’objecte directe dels quals i immediat es dirigisca a la consecució dels objectius assenyalats, amb tota classe de persones, físiques o jurídiques, públiques o privades.
d) Qualssevol altres activitats, fins i tot les mercantils i econòmiques, que en relació amb l’objecte de la Fundació acorde el Patronat, sense que en cap cas la realització d’activitats mercantils o l’explotació d’activitats econòmiques puga constituir la seua activitat principal.
Article 6.
Podran ser beneficiaris de la Fundació les persones que tinguen reconeguda, conformement a dret, una minusvalidesa o discapacitat intel•lectual en grau igual o superior al 33 per 100.
També podran ser beneficiaris de la Fundació les entitats sense ànim de lucre l’objecte social del qual siga coincident amb les finalitats fundacionals.
La designació concreta dels beneficiaris de la Fundació correspon al Patronat que decidirà conformement a criteris d’imparcialitat, objectivitat i no discriminació, a l’efecte de la qual, podrà aprovar unes bases o normes generals de selecció.
En cap cas podran exigir-se prestacions concretes a la Fundació.

CAPITOL III. DOTACIÓ, PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC DE LA FUNDACIÓ.

Article 7.
La dotació de la Fundació està constituïda per la dotació inicial aportada majoritàriament per ADISVA i per qualsevol altra persona física o jurídica conforme es detalla en l’escriptura pública de constitució.
Així mateix, també formaran part de la dotació, els béns i drets de tota classe i naturalesa, susceptibles de valoració econòmica, que en endavant adquirisca la Fundació per qualsevol títol, i que el Patronat acorde afectar amb caràcter permanent a les finalitats fundacionals.
Els uns i els altres hauran de figurar a nom de la Fundació i constar en el seu Inventari i en els Registres corresponents.
Article 8.
1. El patrimoni de la Fundació queda vinculat de manera directa i immediata al compliment de les finalitats fundacionals i estarà constituït per tota classe de béns i drets radicats en qualsevol lloc, susceptibles de valoració econòmica, i especialment, pels següents:
A) Béns immobles i drets reals, que s’inscriuran en el Registre de la Propietat a nom de la Fundació.
B) Valors mobiliaris, que es dipositaran a nom de la Fundació en establiments bancaris o d’estalvi que designe el Patronat.
C) Béns mobles, títols de propietat, resguards de dipòsits o qualssevol altres documents acreditatius del domini, possessió, ús, gaudi o qualsevol un altre dret que siga titular la Fundació, que seran custodiats pel Patronat.
D) Subvencions, donatius i aportacions que reba de persones públiques o privades, físiques o jurídiques.
E) Els llegats i herències que siga beneficiària la Fundació. En tot cas, l’acceptació d’herències i llegats s’entendrà sempre a benefici d’inventari.
2. Els béns i les rendes de la Fundació s’entendran adscrits d’una manera directa o immediata a la realització de les finalitats fundacionals.
3. L’adscripció del patrimoni de la Fundació a la consecució dels seus objectius té caràcter comú i indivís, és a dir, sense assignació de quotes o parts de capital o de rendes per a cadascun d’ells.
Article 9.
La Fundació durà a terme les seues finalitats fundacionals amb el producte de les rendes del seu patrimoni, així com amb els quals puga obtenir pels següents conceptes:
a) Ajudes, subvencions, donacions, herències i llegats.
b) Rendiments que s’obtinguen per la celebració de convenis, concerts i contractes, especialment, els relatius al patrocini de la Fundació.
c) El cobrament dels preus que puga establir el Patronat.
d) Rendiments que es perceben per l’exercici d’activitats mercantils.
Tots aquests recursos s’aplicaran, almenys en un 75 per 100, a la realització de projectes, programes i activitats que, en relació directa i immediata amb les finalitats fundacionals, siga acordada pel Patronat per a cada exercici econòmic o en els tres exercicis següents a la seua obtenció. Els recursos restants es destinaran a incrementar la dotació o a reserves, segons acord del Patronat adoptat a aquest efecte.
Article 10.
La Fundació podrà desenvolupar activitats econòmiques l’objecte de les quals estiga relacionat amb les finalitats fundacionals o siguen complementàries o accessòries de les mateixes. La Fundació podrà obtenir ingressos per les seues activitats, sempre que açò no implique una limitació injustificada de l’àmbit dels seus possibles beneficiaris. Així mateix, podrà participar en societats mercantils en les quals no es responga personalment dels deutes socials, adonant al Protectorat quan aquesta participació siga majoritària.
Article 11.
1. Amb periodicitat anual el Patronat aprovarà: l’inventari de la Fundació al tancament de l’exercici, el balanç de situació, el compte de resultats i la memòria expressiva de les activitats fundacionals i de la gestió econòmica, que inclourà, quan escaigui, el quadre de finançament, així com el grau de compliment de les seues finalitats fundacionals. La memòria especificarà, a més, les variacions patrimonials i els canvis en els òrgans de govern, direcció i representació. Igualment, confeccionarà la liquidació del pressupost.
2. L’exercici econòmic és anual, comença l’1 de gener de cada any i acaba el 31 de desembre següent. El primer exercici econòmic començarà en la mateixa data de l’atorgament de l’escriptura pública de constitució de la Fundació i acabarà el 31 de desembre següent.
Article 12.
La Fundació portarà una comptabilitat ordenada i adequada ajustant-se a la normativa general que siga aplicable en funció de l’activitat que desenvolupe i que permeta un seguiment cronològic de les operacions realitzades. Per a açò portarà necessàriament un Llibre Diari i un Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals.
Article 13.
1. Els documents ressenyats en l’article 11.1, una vegada aprovats pel Patronat de la Fundació, es presentaran al Protectorat de la Comunitat Valenciana sobre Fundacions privades dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici per al seu examen, comprovació de la seua adequació a la normativa vigent i dipòsit en el Registre de Fundacions.
2. Així mateix, en els tres últims mesos de cada exercici, el Patronat aprovarà i remetrà al Protectorat, als mateixos efectes assenyalats en l’apartat anterior, el Pressupost corresponent a l’exercici següent acompanyat d’una memòria explicativa.

CAPITOL IV. PERSONES I ENTITATS PATROCINADORES.

Article 14.
1. Per al desenvolupament de les finalitats i activitats específiques de la Fundació, podrà convenir-se la participació de totes aquelles persones, físiques i jurídiques, privades o públiques, que oferisquen la seua cooperació, en els termes que acorde el Patronat, que determinarà els requisits i beneficis que correspondran a aquestes persones o entitats, establint el règim de relacions amb les mateixes.
2. El Patronat establirà les condicions generals per a acceptar dels particulars i d’altres ens públics aportacions econòmiques o de qualsevol altra naturalesa a favor de la Fundació.
3. Podrà crear-se un Consell o Comissió compost per representants de la Fundació i dels col•laboradors o patrocinadors, amb funcions d’orientació, proposta d’iniciatives, opinions i observacions que els siguen sol•licitades sobre les activitats de la Fundació. El Patronat regularà la seua organització i funcionament.

CAPITOL V. EL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA FUNDACIÓ.

Article 15.
La representació, gestió, direcció i administració de la Fundació correspon al Patronat que estarà constituït pels següents òrgans, d’acord amb el repartiment de competències que, en cada cas, s’estableix en aquests Estatuts:
1. El Patronat.
2. El President del Patronat.
3. Un vicepresident.
4. El Tresorer.
5. El Secretari.
6. Els vocals.
Secció primera. El Patronat.
Article 16.
El Patronat és el màxim òrgan col•legiat per al govern, administració i representació de la Fundació i li correspon complir les finalitats fundacionals i administrar amb diligència els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació mantenint el rendiment i utilitat dels mateixos, per a açò, ostenta totes les facultats que li confereixen les lleis i els presents Estatuts.
Article 17.
El Patronat està constituït per onze membres amb la denominació de Patrons que hauran de tenir plena capacitat d’obrar, no estar inhabilitats per a l’exercici de càrrecs públics i acceptar el càrrec de forma expressa i fefaent i exercir-ho personalment amb la diligència exigible a un representant lleial. No obstant açò, els patrons que anaren cridats per raó dels càrrecs que ocupessin en alguna entitat, pública o privada, podran ser substituïts per les persones a els qui corresponga substituir-los en l’entitat de la qual procedeixen.
Article 18.
1. El Patronat estarà compost pels següents patrons:
Quatre patrons seran designats lliurement per l’assemblea general de l’Associació de Discapacitats de la Valldigna –ADISVA-, conforme al procediment i normes que regeixen l’Associació.
Dos patrons seran designats lliurement per la Mancomunitat de Municipis de la Valldigna conforme al procediment i normes que regeixen el règim local.
Dos patrons seran designats lliurement per les Associacions d’empresaris i comerciants radicades en qualsevol dels municipis que integren la Mancomunitat de Municipis de la Valldigna.
Els altres tres patrons restants s’atribueixen als següents membres corporatius de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna:
– El senyor Alcalde president o, si escau, regidor en qui delegue.
– El regidor que tinga la delegació en matèria de benestar social o, en defecte d’açò, el regidor que designe el Sr. Alcalde president.
– Un regidor designat pel Ple de l’Ajuntament conforme al procediment i normes que regeixen el règim local.
2. Els Patrons triaran, entre ells, els càrrecs de President, Vicepresident Tresorer, i Secretari, conformement a les següents regles:
a) Tots els patrons poden ser candidats a qualsevol dels càrrecs i cap patró pot acumular dos o més càrrecs.
b) L’elecció es realitzarà mitjançant votació nominal i secreta. No obstant açò, si existís unanimitat de tots els patrons en la designació dels càrrecs, podrà substituir-se la votació per la subscripció d’un acta en la qual conste l’acord unànime amb l’assignació nominal dels càrrecs i l’acceptació dels designats.
c) En cas de celebrar-se la votació, resultaran triats els qui obtinguen un mínim de quatre vots vàlids en primera votació. En segona i tercera votació, resultaran triats els qui obtinguen major nombre de vots vàlids. Si després de les tres votacions cap candidat aconseguira el nombre de vots suficients, s’adjudicaran els càrrecs vacants per sorteig entre els patrons que no ostentaren cap càrrec.
d) Si no hi haguera candidat a algun dels càrrecs, es proveirà mitjançant sorteig entre els Patrons que no hagen sigut triats per a un altre càrrec.
e) Qualsevol altra circumstància no prevista en aquestes regles, es resoldrà de comú acord entre tots els patrons.
Article 19.
1. El període de mandat dels patrons serà de quatre anys, comptadors de data a data, des de l’acceptació del càrrec de patró. Els patrons podran repetir mandat sense limitació alguna.
2. El cessament dels patrons es produirà en els supòsits següents:
a) Per mort o declaració de defunció, així com per extinció de la persona jurídica.
b) Per incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat, conforme a la llei.
c) Per cessament en el càrrec per raó del qual van ser nomenats membres del patronat.
d) Per no exercir el càrrec amb la diligència d’un representant lleial si així es declara en resolució judicial.
e) Per resolució judicial que aculla l’acció de responsabilitat pels actes realitzats en contravenció a la llei o a aquests Estatuts, així com els realitzats sense la diligència exigible a un representant lleial.
f) Pel transcurs del període del seu mandat.
g) Per renúncia, que podrà portar-se a efecte per qualsevol dels mitjans i mitjançant els tràmits previstos per a l’acceptació.
h) Per la inassistència reiterada, sense causa justificada, a les reunions del Patronat, prèvia i degudament notificades. A aquests efectes, es considerarà reiteració quan les faltes d’assistència injustificades es produïsquen en més de tres ocasions en un període de dos anys naturals. En aquests casos, l’acord de cessament s’adoptarà pel Patronat mitjançant votació secreta en la qual no podrà participar el patró afectat al que, en tot cas, se li donarà audiència prèvia a la votació.
3. Els patrons només podran ser suspesos de forma cautelar en l’exercici dels seus càrrecs mitjançant resolució judicial.
4. Les vacants que es produïsquen en el Patronat es proveiran en el termini de 3 mesos següents a la data en què aquella es produïsca. Si la substitució té lloc abans de la finalització del mandat estatutari, el substitut exercirà el seu càrrec fins a la data en la qual correspondria cessar al substituït.
Article 20.
L’exercici del càrrec de patró és gratuït. No obstant açò, es podrà compensar econòmicament als patrons per les despeses efectivament produïdes i justificades per raó de l’exercici del càrrec.
Article 21.
1. La competència del Patronat s’estén a tots els actes i negocis jurídics concernents a la representació i govern de la Fundació; a la lliure disposició i administració de tots els béns que integren el seu patrimoni, rendes i productes; i a l’exercici de tots els seus drets i accions sempre amb autorització prèvia del Protectorat en els casos en què ho determinen les lleis.
2. El Patronat de la Fundació té, entre unes altres, les atribucions següents:
a) Exercir l’alta inspecció, vigilància i orientació de la labor de la Fundació, i aprovar els plans de gestió i programes periòdics d’actuació de la mateixa
b) Interpretar i desenvolupar, si escau, aquests Estatuts amb l’oportuna normativa complementària, i adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts fundacionals
c) Fixar les línies generals sobre la distribució i aplicació dels fons disponibles entre les finalitats de la Fundació.
d) Representar a la Fundació judicial i extrajudicialment nomenant apoderats generals o especials.
e) Aprovar els pressupostos, les memòries oportunes, així com el balanç econòmic i els comptes anuals que hagen de presentar-se al Protectorat.
f) Canviar el domicili de la Fundació i acordar l’obertura i tancament de les seues delegacions.
g) Adoptar acords sobre l’extinció o fusió de la Fundació en cas que resulte convenient a l’interès fundacional.
h) Acordar l’adquisició, alienació i gravamen, incloses les hipoteques, prenda o anticresis, de béns mobles i immobles, subscrivint els corresponents contractes. Cobrar i percebre rendes, fruits, serveis, dividends, interessos i altres productes o beneficis derivats dels béns que conformen el patrimoni de la Fundació i dels rendiments obtinguts en el desenvolupament de les seues finalitats.
i) Aprovar la contractació d’obres, serveis i subministraments, i efectuar les despeses necessàries per a l’administració, funcionament i protecció del patrimoni i de les rendes de la Fundació.
j) Realitzar tota classe d’operacions amb entitats de crèdit, obrint, seguint i cancel•lant comptes corrents, de crèdit, i estalvi; subscrivint tota classe de contractes de crèdit i dipòsit en metàl•lic, de valors i imposicions a termini, tot açò interpretat àmpliament i sense cap limitació fins a subscriure la disposició de tota classe d’operacions de crèdit i préstec.
k) Aprovar els convenis que formalitze la Fundació amb altres entitats públiques o privades.
l) Contractar el personal necessari per al desenvolupament de les finalitats fundacionals.
m) Acordar l’exercici de tota classe d’accions administratives, judicials i extrajudicials que competisquen a la Fundació activa o passivament; i acordar la renúncia o la transacció d’accions i drets.
n) Acordar la realització de tota classe d’actes administratius, de disposició i domini, i celebrar contractes de totes classes sobre béns mobles o immobles formalitzant les escriptures i els documents públics i privats que es requerisquen per a les finalitats esmentades o altres anàlogues.
o) Qualsevol altra competència no explicitada anteriorment i que es derive de les funcions de govern de la Fundació que corresponguen al Patronat.
L’exercici de les competències esmentades anteriorment està supeditat al compliment en cada cas dels requisits legals pertinents.
Article 22.
El Patronat exerceix les funcions de govern i direcció de la Fundació de forma col•legiada i mitjançant l’adopció dels corresponents acords, a l’efecte dels quals, podrà dotar-se dels assessors, comissions assessores i grups de treball específics que siguen adequats per al desenvolupament de les funcions que té encomanades.
Article 23.
1. Les sessions del Patronat poden ser ordinàries o extraordinàries.
2. Conforme al que disposen els articles 11 i 13 d’aquests Estatuts, el Patronat es reunirà en sessió ordinària dos vegades dins de cada exercici econòmic. Una, en els sis primers mesos per a procedir a l’examen i aprovació dels comptes anuals de l’exercici econòmic anterior, i una altra, en els tres últims mesos per a l’aprovació del Pressupost corresponent a l’exercici següent acompanyat d’una memòria explicativa.
3. El Patronat es reunirà en sessió extraordinària quantes vegades siga necessari per a adoptar acords sobre qualsevol assumpte que siga de la seua competència.
4. A les sessions del Patronat, tant ordinàries com a extraordinàries, podran assistir altres persones especialment convidades pel Patronat amb veu, però sense vot.
Article 24.
1. El Patronat es reunirà sempre que siga convocat pel seu President, a iniciativa pròpia o a petició d’una tercera part dels seus membres, per a deliberar i prendre acords en l’àmbit de les seues competències.
2. La convocatòria de les sessions, ordinàries i extraordinàries, haurà de precisar el lloc, la data i l’hora de la reunió i l’ordre del dia en el qual s’inclouran tots els assumptes que hagen de tractar-se. La convocatòria es remetrà als Patrons amb una antelació mínima de 48 hores per qualsevol mitjà que garantisca la recepció per part de les persones interessades.
3. No obstant el disposat en els apartats anteriors, el Patronat quedarà convocat i vàlidament constituït per a tractar qualsevol assumpte i, si escau, adoptar vàlidament acords, sempre que estiguen presents tots els membres i que els assistents acorden per unanimitat la celebració de la reunió i l’ordre del dia dels assumptes a tractar.
Article 25.
El Patronat queda vàlidament constituït quan assistisquen a la reunió la meitat més un dels seus membres i, en tot cas, del President i del Secretari, o d’els qui legalment els substituïsquen.
Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots dels patrons assistents. Cada membre del Patronat, incloent-hi el Secretari, té dret a un vot. El president pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
Per a adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la fusió o l’agregació a una altra Fundació, l’extinció de la Fundació i tots aquells altres suposats especialment esmentats en aquests estatuts o en la llei en què així s’establisca, es requereix el vot favorable de dos terços del número legal de membres del Patronat i, en tot cas, del quòrum mínim legal si aquest és superior a aquell.
El secretari estendrà acta de les reunions on constarà el lloc, la data i l’hora de començament i de finalització de la reunió, la llista completa dels assistents a cada reunió, així com un resum suficientment explícit de les deliberacions de la sessió, de les votacions produïdes i dels acords adoptats. Les actes han d’estar autoritzades amb la signatura del secretari i el vistiplau del president i es traslladaran pel Secretari al llibre d’actes. El secretari, amb el vistiplau del president, pot certificar els acords del Patronat.
Secció segona. Atribucions dels membres del Patronat.
Article 26.
Correspon al President del Patronat:
a) La representació de la Fundació davant tota classe de tribunals i organismes públics i privats, amb àmplies facultats per a atorgar poders generals o especials.
b) Convocar i presidir les sessions del Patronat.
c) Subscriure els documents de la Fundació, indistinta o conjuntament amb el Secretari.
d) Autoritzar els pagaments que siguen exigibles a la Fundació.
e) Complir i fer complir els acords del Patronat.
Article 27.
El Vicepresident substitueix al President en els casos d’absència per qualsevol causa i li presta ajuda i col•laboració en les funcions que a aquest li corresponen
Article 28.
Correspon al Tresorer satisfer totes les obligacions a càrrec de la Fundació, estenent les oportunes ordres de pagament autoritzades pel President o per les persones en què aquest haguera delegat; portar els comptes i autoritzar, conjuntament, amb el President, els xecs, transferències, i rebuts necessaris per a tota classe de pagaments i ingressos.
Article 29.
El Secretari, membre del Patronat, té veu i vot en el Patronat, i li correspon portar i custodiar el Llibre d’Actes de les reunions del Patronat i lliurar les certificacions que procedisquen amb el vistiplau del President.
Article 30.
Els patrons vocals assisteixen amb veu i vot a les reunions del Patronat i col•laboren en les comeses que els encomanen els altres càrrecs del Patronat. Els patrons vocals, a indicació del President, podran substituir al Secretari en els casos d’absència per malaltia o per una altra causa degudament justificada.

CAPITOL VI. MODIFICACION DELS ESTATUTS.

Article 31.
La modificació d’aquests Estatuts requereix l’acord del Patronat, adoptat per la majoria de dos terços del total dels seus components i de conformitat amb els requisits establerts per les lleis.

CAPITOL VII. EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ.

Article 32.
1. La Fundació és, per la seua naturalesa, permanent. S’extingirà, no obstant açò, per la pèrdua total dels seus béns o per la impossibilitat de complir les seues finalitats fundacionals. L’apreciació d’aquesta última circumstància correspon al Patronat que haurà de justificar-ho degudament davant el Protectorat. Per a dur a terme l’extinció, haurà de formalitzar-se el document administratiu corresponent aprovat pel Protectorat i en el qual haurà de constar la fórmula de liquidació.
2. En cas d’extinció o dissolució de la Fundació, i després del corresponent procés de liquidació, els béns sobrants, si els hi haguera, es destinaran íntegrament a alguna de les entitats considerades com a entitats beneficiàries del mecenatge als efectes previstos en els articles 16 a 25, tots dos inclusivament, de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, o a entitats públiques de naturalesa no fundacional que perseguisquen finalitats d’interès general.
3. La destinació concreta dels béns i drets sobrants de la liquidació serà decidit pel Patronat amb observança del que disposa l’apartat anterior.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Les facultats establides en aquests Estatuts a favor del Patronat s’entendran conferides sense perjudici de les funcions tuitivas que corresponen al Protectorat segons la legislació vigent. En conseqüència, el Patronat ajustarà la seua actuació conforme a dret en tot allò en què haja de demanar autorització o consentiment, o adonar o justificació davant el Protectorat.
Segona. Règim aplicable al nomenament i al període del mandat dels nous Patrons.
L’aprovació definitiva de la modificació estatutària dels articles 17, i 18.1, es produirà amb la resolució expressa del Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana per la qual es ratifique de conformitat aqueixa modificació.
En el termini d’un mes comptador des de la recepció pel Patronat de la notificació de la resolució expressa del Protectorat autoritzant aquesta modificació, el President del Patronat atorgarà la corresponent escriptura pública i sol•licitarà la seua inscripció en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana. Realitzades aquestes actuacions, el President del Patronat sol•licitarà a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna la designació nominal de les persones que, prèvia acceptació expressa del càrrec de Patró, han d’incorporar-se al Patronat.
Els nous patrons que s’incorporen al Patronat estendran el seu mandat fins a, arribada la data en què, conforme al que disposa l’article 19.1, dels Estatuts de la Fundació, hagen de cessar tots els membres del Patronat per a procedir a la seua renovació, sense perjudici dels supòsits de cessament anticipat conforme al que disposa l’article 19.2, dels Estatuts de la Fundació.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Aceptar

ACEPTAR
Aviso de cookies