El Reglament de règim intern

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CENTRE OCUPACIONAL LA VALLDIGNA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA.
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
TÍTOL II. ORGANITZACIÓ INTERNA DEL CENTRE OCUPACIONAL.
TÍTOL III. ELS USUARIS.
TÍTOL IV. PERSONAL DEL CENTRE.
TÍTOL V. ÒRGANS DE GOVERN I DE PARTICIPACIÓ.
DISPOSICIONS FINALS.

 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. OBJECTE.
El present Reglament té per objecte regular el servei del Centre Ocupacional la Valldigna, (d’ara endavant, el centre) així com establir les normes aplicables als beneficiaris usuaris i altre personal del centre.
Article 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ.
Les normes contingudes en aquest Reglament són aplicable exclusivament al Centre Ocupacional la Valldigna. Sense perjudici del que establisquen les lleis aplicables per raó de la matèria, aquestes normes tenen caràcter obligatori per al personal al seu servei, els beneficiaris o usuaris i els pares o representants legals dels mateixos.
Article 3. NATURALESA DEL CENTRE.
El Centre Ocupacional la Valldigna és un centre d’atenció diürna conforme a la definició legal continguda en l’article 37.2.b), de la Llei 11/2003, de 10 d’abril, de la Generalitat Valenciana, sobre l’Estatut de les Persones amb Discapacitat. És de titularitat jurídic privada i està dotat dels recursos necessaris per a l’atenció de les persones amb discapacitat intel•lectual a fi de proporcionar-los una ocupació terapèutica conduent a aconseguir el seu ajust personal mitjançant tècniques professionals per a la seua integració laboral i habilitats socials per a la seua integració social.
Article 4. TITULARITAT DEL CENTRE.
La titularitat legal del Centre Ocupacional la Valldigna es de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la promoció i integració de persones discapacitades de la Valldigna, (d’ara endavant, la Fundació), que assumeix el govern i administració del centre, exerceix els drets que li corresponen i contrau les obligacions conforme a l’ordenament jurídic i als acords vàlidament adoptats.
Article 5. SITUACIÓ I DADES REGISTRALS DEL CENTRE.
1. El Centre Ocupacional la Valldigna està situat en edifici legalment construït i expressa i exclusivament destinat a tal finalitat en la ciutat de Tavernes de la Valldigna, passeig de Lepant, 26.
2. Està inscrit en el Registre de la Propietat de Tavernes de la Valldigna, al Tom _, Llibre _, Foli _, Finca _; Inscripció _.

 

TÍTOL II. ORGANITZACIÓ INTERNA DEL CENTRE OCUPACIONAL.
Article 6. OBJECTIUS I FINALITATS DEL CENTRE.
El Centre Ocupacional la Valldigna té els següents objectius i finalitats de manera permanent:
1. Potenciar l’autonomia personal de les persones que accedeixen als serveis del Centre com a usuaris mitjançant l’estimulació permanent de les aptituds i actituds necessàries per a aconseguir el màxim nivell de capacitació possible en el desenvolupament de la vida en societat.
2. Ajust personal i social mitjançant les adequades tècniques terapèutiques en funció de les característiques físiques i psíquiques individuals a través de totes o algunes de les següents actuacions:
a) Teràpia ocupacional, que consistirà a desenvolupar programes concrets destinats a obtenir el màxim desenvolupament de la personalitat de cada usuari, així com de la seua capacitat d’adaptació i de les seues conductes de treball, de l’interès o inclinació cap a una determinada activitat, de comportaments concordes amb les diferents normes de seguretat i higiene, del sentit de la solidaritat, de col•laboració i participació.
b) Tractaments individuals o grupals; que fomenten l’interès o inclinació cap a una determinada activitat, així com del sentit de la solidaritat, de la col•laboració i participació.
c) Activitats que fomenten les relacions interpersonals dels usuaris dirigides a proporcionar-los una adequada ocupació del temps lliure.
d) Activitats que fomenten la integració social; dirigides a aconseguir comportaments concordes amb les normes usuals de seguretat i higiene personal.
e) Qualssevol altres activitats que redunden en el desenvolupament personal.
3. Integració soci-laboral dels usuaris com a objectiu final que guiarà les activitats del centre atenent a les seues característiques individuals que permeten o possibiliten l’accés al mercat laboral ordinari o protegit.
Article 7. CAPACITAT DEL CENTRE.
La capacitat d’atenció als usuaris del Centre Ocupacional la Valldigna està prevista per a quaranta (40) places. Mitjançant els tràmits i autoritzacions oportunes aquesta capacitat podrà aconseguir un màxim de cinquanta (50) places.
Article 8. HORARI I VACANCES.
1. L’horari d’atenció als usuaris serà determinat per la direcció del Centre amb caràcter flexible dins de la franja horària compresa entre les 9:00 hores del matí i les 18:00 hores de la vesprada atenent, en tot cas, a les normes imperatives reguladores d’aquesta matèria i en funció de les necessitats objectives del Centre i dels usuaris. En tot cas, els canvis d’horari, degudament justificats, seran comunicats amb la deguda antelació als usuaris i als seus representants legals.
2. S’estableix un període de vacances d’estiu comprès entre l’última setmana de juliol i la primera de setembre de cada any. Les dates exactes d’inici i fi d’aquest període serà comunicat fefaentment al personal del Centre i als usuaris i als seus representants legals amb la deguda antelació. Durant aquest període el Centre romandrà tancat.
Article 9. PROGRAMES INDIVIDUALS.
L’equip tècnic i pluridisciplinari del Centre elaborarà un programa d’atenció individual per a cada usuari atenent a les característiques i necessitats pròpies de cadascun d’ells. Aquests programes, juntament amb els informes i avaluacions periòdiques, constaran en l’expedient individual de cada usuari al que tindran accés els propis usuaris i els seus representants legals.
Article 10. SERVEIS COMPLEMENTARIS.
El Centre prestarà els serveis complementaris de menjador, transport, i club d’oci setmanal. La recepció d’aquests serveis pels usuaris és voluntària. El cost d’aquests serveis podrà ser repercutit, íntegrament o en part, als usuaris prèvia informació completa que el Centre els facilitarà sobre import total i desglossat i l’import que li serà repercutit, així com respecte del règim de liquidació i d’ingrés.
Article 11. APROFITAMENT DE BENEFICIS ECONÒMICS DE LES ACTIVITATS OCUPACIONALS.
Quan, com a conseqüència de la realització de tasques ocupacionals, s’obtinguen rendiments econòmics, aquests es destinaran:
a) En primer lloc, a compensar les possibles pèrdues del Centre dels exercicis comptables anteriors.
b) En segon lloc, a compensar als usuaris mitjançant petites gratificacions com a estímul a la seua activitat sense que açò supose, ni directa ni indirectament, la percepció de salari i sense generar drets a futur. Per a la distribució d’aquestes gratificacions s’atendran els aspectes relatius a assistència, rendiment i manera de relacionar-se amb els companys i amb monitors o personal del Centre. En tot cas, la distribució d’aquestes gratificacions serà posades en coneixement previ als representants legals de l’usuari.

 

TÍTOL III. ELS USUARIS.
Article 12. USUARIS.
Amb caràcter general, els usuaris són aquelles persones en edat compresa entre els 16 anys i els 65 anys, amb una discapacitat intel•lectual reconeguda en grau igual o superior al 33 per 100 i amb un grau d’autonomia personal que els permeta participar en les tasques i activitats pròpies del Centre quan no puguen integrar-se en un centre especial d’ocupació o en una empresa ordinària.
Les sol•licituds d’ingrés en el Centre hauran de ser remeses per l’equip social de base de l’Ajuntament de la localitat a la qual pertanyen el sol•licitant, incorporant, si escau, l’informe de valoració sobre la idoneïtat d’aquest recurs pels òrgans competents de la Consellería que tinga atribuïda la competència en aquesta matèria.
Article 13. CONDICIONS D’ADMISSIÓ.
Els usuaris que, per si, o mitjançant els seus representants legals, sol•liciten la seua admissió al Centre seran admesos fins al límit de les places autoritzades per l’administració competent d’acord amb les següents condicions:
a) Que l’usuari complisca les condicions establides amb caràcter general per les normes aplicables, així com les expressades en l’article anterior.
b) Que complisca els criteris prioritaris que, si escau, tinga establits el Centre.
c) Que l’usuari o el seu representant legal subscriguen el Pacte d’assistència amb l’entitat titular del Centre, facilitant a aquest efecte tota la documentació i dades exigides per les normes aplicables.
Article 14. BAIXES.
Les baixes dels usuaris del Centre poden ser temporals o definitives.
Les baixes temporals es produiran davant situacions transitòries per prescripció mèdica, situacions familiars especials, alternatives a la seua inserció laboral, o, si escau, com a conseqüència de sancions disciplinàries. Aquestes baixes hauran de ser sol•licitades per escrit, amb la deguda motivació o justificació i no hauran d’excedir de tres mesos continuats.
Les baixes definitives es poden produir per alguna de les següents causes:
a) En aconseguir l’usuari els 65 anys d’edat.
b) Per defunció de l’usuari abans d’aconseguir l’edat de 65 anys.
c) A petició pròpia de l’usuari o dels seus representants legals.
d) Per la seua incorporació a un lloc de treball en centre especial d’ocupació o en una empresa ordinària amb caràcter fix i permanent.
e) Desaparició de les causes que van motivar l’admissió o l’aparició d’aquelles que, d’haver-se conegut en el moment de la seua admissió, hagueren determinat el seu rebuig.
f) Faltes d’assistència de forma reiterada i injustificada. S’entendrà que existeix reiteració quan les faltes d’assistència injustificades es produïsquen durant dos mesos consecutius o quatre mesos no consecutius dins d’un any natural.
g) Pel manteniment de conductes conflictives que provoquen distorsions o alteració greu del normal funcionament del Centre i/o que atempten contra la integritat física del personal o dels usuaris en situacions incontrolables.
Les baixes que porten causa de les establides en els apartats e), f) i, g), exigiran la instrucció d’un procediment en el qual es garantisca la participació efectiva de l’usuari i/o dels seus representants legals mitjançant un tràmit d’audiència prèvia amb vista de les actuacions i termini adequat per a formular al•legacions o objeccions.
Article 15. DRETS DELS USUARIS I DELS SEUS REPRESENTANTS LEGALS.
1. Els usuaris del Centre, per si mateixos o a través dels seus representants legals, tenen els següents drets
a) Ser respectat en la seua intimitat i en les seues diferències com a ésser humà amb plenitud de drets.
b) Rebre un tracte correcte pel personal i altres usuaris del Centre.
c) Al fet que se li faciliten els serveis necessaris i es porte a terme el seu programa individual.
d) Al secret professional del seu expedient personal.
e) A utilitzar les instal•lacions i material del Centre amb les degudes garanties de seguretat i accessibilitat.
f) A rebre informació sobre els aspectes organitzatius i de funcionament del Centre i a participar en l’organització de les seues activitats.
g) Al fet que el personal del Centre vetle per la seua seguretat i integritat en matèria de prevenció de riscos laborals i normativa bàsica d’autoprotecció.
2. Els representants legals dels usuaris tenen els següents drets:
a) Rebre puntual informació sobre l’organització i funcionament del Centre.
b) Ser informats sobre qualsevol assumpte personal relacionat amb el seu representat.
c) Ser atès, prèvia concertació de cita, pel personal del Centre en els dies i hores establerts.
d) A participar en les comissions d’avaluació de qualitat dels serveis.
e) A integrar-se en la Comissió de Participació del Centre conforme al que disposa aquest Reglament.
Article 16. OBLIGACIONS I DEURES DELS USUARIS I DELS SEUS REPRESENTANTS LEGALS.
1. Els usuaris dels serveis del Centre tenen les següents obligacions:
a) Respectar la dignitat i les funcions del personal d’atenció i suport del Centre, de la resta d’usuaris i dels seus representants legals, així com observar normes elementals de convivència.
b) Assistir regular i puntualment a les activitats programades o establides.
c) Participar i col•laborar en el programa individual d’habilitació establert per l’equip tècnic.
d) Assistir a les entrevistes periòdiques d’avaluació, així com facilitar les dades que li puguen ser requerits pel personal de l’equip tècnic.
e) Conèixer, en la mesura de les seues possibilitats, i complir les normes del Centre i les que puga establir la Comissió Tècnica del Centre.
f) Contribuir a finançar les despeses de les activitats de teràpia ocupacional i de les activitats complementàries en la quantia no coberta per subvencions o aportacions públiques o privades.
2. Els representants legals dels usuaris tenen les següents obligacions:
a) Facilitar quanta documentació legal, mèdica i de tot tipus que li siga sol•licitada per el/la directora/a de el Centre i prestar la seua conformitat al Pacte d’assistència del seu representat.
b) Signar quantes autoritzacions i conformitats siguen necessàries en benefici del seu representat, així com les peticions de subvencions i programes que es destinen al mateix. Especialment, haurà d’autoritzar expressament les eixides del seu representat del Centre acompanyat o només com a activitat de capacitació professional i d’integració social.
c) Comprometre’s personalment al fet que el seu representat assistirà amb regularitat i puntualitat al Centre i complirà les normes del mateix i les obligacions derivades de la seua admissió. A aquest efecte, haurà de justificar per escrit les absències i sol•licituds de permisos.
d) Assistir a les reunions que siga convocat pel Centre i participar, dins de les seues possibilitats, en les activitats per a les quals se li requerisca motivadament.
e) Facilitar les medicacions i instruccions específiques assistencials o metgesses al Centre perquè puguen ser incorporades al programa individualitzat del seu representat.
f) Abonar les quantitats establides legalment com a aportació econòmica a la contribució de la part corresponent de les despeses generals i dels serveis complementaris del Centre.

 

TÍTOL IV. PERSONAL DEL CENTRE OCUPACIONAL.
Article 17. COMPOSICIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL.
El Centre Ocupacional la Valldigna disposarà, en tot moment, de professionals degudament qualificats en les seues respectives matèries, tant tècnic com de suport, en número adequat i suficient per a atendre a la població usuària. A aquest efecte, es compliran, com a mínim, les ràtios que estableix l’Annex IV, apartat 3, de l’Ordre de 9 d’abril, de 1990, de la Consellería de Treball i Seguretat Social, per la qual es desenvolupa el Decret 40/1990, de 26 de febrer del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre Registre, Autorització i Acreditació dels Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, o norma que en el futur la modifique o substituïsca.
Article 18. DRETS DEL PERSONAL Al SERVEI DEL CENTRE.
El personal al servei del Centre tindrà els següents drets:
 Rebre quanta informació siga necessària per al bon acompliment de les seues funcions.
 Participar en les comissions de treball que es creuen.
 Triar als seus representants per als òrgans de participació del Centre.
 Comptar amb els mitjans necessaris per a l’exercici de les seues funcions en benefici dels usuaris.
 Desenvolupar el seu treball segons criteris d’objectivitat, eficàcia i eficiència conforme a la programació del Centre.
Article 19. DEURES DEL PERSONAL Al SERVEI DEL CENTRE.
Són deures del personal al servei del Centre:
 Complir fidelment les comeses pròpies del lloc de treball.
 Facilitar quanta informació se li requerisca i col•laborar amb els seus coneixements i experiència en la dinàmica i funcionament del Centre a través dels òrgans de participació.
 Respectar la dignitat de l’usuari i guardar les normes de convivència i respecte mutu del Centre.
 Guardar secret professional dels expedients dels usuaris.
Article 20. PLANTILLA DE PERSONAL.
En aplicació de la vigent norma citada en l’article 17, la plantilla de personal del Centre estarà composta, en principi, pels següents professionals que seran contractats pel Centre a jornada completa o, si escau, a temps parcial, segons les necessitats:
1. Àrea de direcció i administració:
– Un/a director/a del Centre.
– Un/a administratiu/a.
2. Àrea d’atenció especialitzada:
– Un/a psicòleg/a o pedagog/a
– Un/a fisioterapeuta
– Un/a treballador/a social
– Tres professionals de l’àrea ocupacional. (Monitors)
– Dos professionals de l’àrea d’ajust personal/social. (Monitors)
3. Àrea de serveis complementaris:
– Un/a professional de transport i manteniment.
Article 21. FUNCIONS DEL PERSONAL.
1. El/La director/a del Centre, sota la dependència orgànica del Patronat de la Fundació, és el màxim òrgan unipersonal del Centre, i té les funcions assenyalades en l’article 24 d’aquest Reglament.
2. El/l’administratiu/a, sota la dependència orgànica i funcional del director/a de el Centre, tindrà atribuïdes les funcions pròpies de l’activitat burocràtica de documentació i arxiu, així com de telefonia, recepció i control d’accés principal al Centre.
3. El/La Psicòleg/a, té atribuïdes les següents funcions:
 Coordinació de l’equip tècnic.
 Coordinació amb els recursos comunitaris i de Serveis Socials Generals.
 Supervisió i seguiment dels programes terapèutics d’ajust personal i laboral.
 Orientació terapèutica a les famílies dels usuaris.
 Suport als monitors en casos problemàtics que ho requerisquen.
 Elaboració d’una programació i memòria anual.
 Exploració i avaluació dels usuaris a la seua entrada, així com el seu seguiment.
 Col•laboració amb tot l’equip de professionals en les activitats comunes: menjador, oci, festes, excursions i campaments.
4. El/la Fisioterapeuta que tindrà atribuïdes les funcions pròpies de la seua especialitat professional en atenció directa als usuaris que precisen d’aquestes tècniques.
5. El/La treballador/a social, té atribuïdes les següents funcions:
 Recaptar informació i participar en l’admissió de les persones usuàries.
 Confeccionar i mantenir el fitxer d’usuaris atesos en el Centre.
 Contactar amb els familiars dels usuaris o amb els seus representants legals per a informar o rebre informació sobre desenvolupament i evolució dels mateixos.
 Establir relacions amb els departaments d’assistència social dels organismes oficials, així com tramitar les ajudes i prestacions públiques pertinents.
 Prestar la seua col•laboració i participació en les tasques de relacions públiques que li encomane la direcció del Centre.
 Participar en les reunions de la Comissió Tècnica del Centre.
6. Els professionals de l’àrea ocupacional i de l’àrea d’ajust personal i social, (monitors) tenen atribuïdes les següents funcions:
 Organitzar i supervisar els treballs de la secció o grup corresponent segons la programació establida, assignant a cadascun dels usuaris les tasques a realitzar.
 Responsabilitzar-se dels treballs executats pels usuaris assignats a la seua secció o grup, controlant les activitats productives, així com les entrades i eixides de material.
 Formar i instruir als usuaris al seu càrrec en l’execució de les activitats ocupacionals assignades en la programació establida.
 Manteniment de l’ordre en la secció o grup al seu càrrec resolent els conflictes que puguen produir-se que no requerisquen la intervenció del psicòleg/a.
 Mantenir l’equipament del taller en condicions òptimes de seguretat, higiene i funcionament.
 Col•laborar amb el/la psicòleg/a en l’elaboració de programes d’aprenentatge d’hàbits d’autonomia personal, així com en els tractaments individuals.
 Exercir tutoria de grup.
 Elaborar programacions, memòries d’activitats i informes sobre els usuaris.
 Organitzar i participar en qualsevol activitat extra o complementària que realitze el Centre.
 Col•laborar amb tot l’equip de professionals en activitats comunes: menjador, oci, festes, excursions, campaments, etc.
7. El/ la professional de transport i manteniment tindrà les següents atribucions:
 Realitzar manteniment d’instal•lacions del Centre i petites reparacions en els dispositius de les mateixes.
 Realitzar el transport de mercaderies i persones que li siguen encomanats, així com manteniment i neteja dels vehicles del Centre.
Article 22. ORGANIGRAMA DEL CENTRE.
El Centre disposarà en tot moment d’un Organigrama expressiu dels seus òrgans de direcció i executius en el qual es comprendrà tot el personal que presta els seus serveis al Centre, amb indicació de les seues relacions de dependència jeràrquica i de coordinació.
L’organigrama serà de coneixement públic i estarà exposat en lloc visible i accessible del Centre, així com en la pàgina Web del mateix.

 

TÍTOL V. ÒRGANS DE GOVERN I PARTICIPACIÓ.
Article 23. COMPOSICIÓ.
Sota la superior direcció del Patronat de la Fundació titular del Centre, els òrgans de govern i participació del Centre són els següents:
a) El/la director/a de el Centre.
b) La Comissió Tècnica del Centre.
c) La Comissió de Participació del Centre.
Article 24. EL/LA DIRECTOR/A DE EL CENTRE.
La direcció del Centre recaurà en la persona que a aquest efecte designe el Patronat de la Fundació titular del Centre, s’integrarà en la plantilla de personal del Centre i tindrà les següents atribucions:
a) Representar al Centre davant qualsevol instància pública o privada.
b) Exercir fidel i responsablement la direcció i administració del Centre. Aquesta atribució comprèn l’apoderament bastant per a la signatura dels documents públics i privats propis del tràfic ordinari del Centre, tals com a notificacions, correu, factures, albarans, rebuts, nòmines del personal, etc.
c) Dirigir al personal que presta els seus serveis en el Centre. Aquesta atribució comprèn la facultat de dictar instruccions internes d’obligat compliment per al personal al servei del Centre.
d) Confeccionar i presentar al Patronat de la Fundació un informe anual sobre el funcionament del Centre en el qual es reflectisca el resultat de les activitats desenvolupades tant en l’aspecte terapèutic dels usuaris com en l’econòmic-patrimonial de l’exercici, formulant, si escau, les propostes que considere convenient per a millorar la qualitat del servei. Aquest informe anual es presentarà al Patronat de la Fundació en els tres primers mesos de l’exercici següent al que està referit.
e) Sense perjudici de l’informe anual assenyalat en l’apartat anterior, confeccionarà i presentarà al Patronat de la Fundació informes puntuals i específics sobre matèria o assumpte determinat que el Patronat li sol•licite.
f) L’atenció directa i personal als usuaris i/o els seus representants legals en les dependències del Centre, prèvia sol•licitud i determinació de data i hora, quan aquests ho sol•liciten per a assumpte concret i determinat relacionat amb el seu càrrec.
Article 25. LA COMISSIÓ TÈCNICA DEL CENTRE.
1. La Comissió Tècnica del Centre és un òrgan col•legiat i multidisciplinari que es reunirà periòdicament amb caràcter ordinari almenys una vegada al mes, sense perjudici de celebrar reunions extraordinàries convocades expressament per la direcció del Centre per a tractar assumptes que no poden demorar-se fins a la següent reunió ordinària.
2. La Comissió Tècnica del Centre estarà composta per les següents persones:
 El/La directora/a de el Centre.
 El/ La Psicòleg/a.
 Els professionals d’atenció directa als usuaris.
3. Les atribucions de la Comissió Tècnica del Centre són les següents:
 Assistència tècnica a la direcció del Centre.
 Elaboració de propostes d’actuació en cadascuna de les àrees ocupacional i en la terapèutica per a ajust personal i social.
 Confecció, seguiment i avaluació dels programes individuals.
 Debat i posada en comú de problemes, solucions i alternatives relacionats amb els programes individuals i amb el programa d’activitats del Centre.
 Proposar al Patronat de la Fundació l’aprovació definitiva de les normes al fet que es refereix la Disposició Final tercera.
Article 26. LA COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ DEL CENTRE.
1. La Comissió de Participació del Centre és un òrgan col•legiat que institucionalitza els conductes a través dels quals la comunitat del Centre col•labora en la gestió i desenvolupament de les activitats pròpies del mateix. Té naturalesa deliberant i assessora en les qüestions que sotmeta a la seua consideració la direcció del Centre.
2. La seua composició és la següent:
a) El/La director/a de el Centre que presidirà la Comissió.
b) El/La psicòleg/a de el Centre.
c) Un representant del personal tècnic i de suport del Centre, triat democràticament per ells, que actuarà com a Secretari de la Comissió.
d) Tres representants dels usuaris del Centre triats democràticament per ells.
3. Els membres de la Comissió, d’elecció democràtica, estendran el seu mandat representatiu per períodes anuals comptadors des de la data de la seua elecció, podent repetir mandat sense límit algun. A aquest efecte, els col•lectius del personal tècnic i de suport del Centre i dels representants dels usuaris, comunicaran a la direcció del Centre les persones triades per a formar part de la Comissió. Si aquests col•lectius no comunicaren a la direcció del Centre les persones de la seua elecció, després de dos requeriments efectuats a aquest efecte, serà la direcció del Centre la que designe el representant del col•lectiu del personal tècnic i de suport que, obligatòriament haurà d’integrar-se en la Comissió, i convidarà a tres persones en representació del col•lectiu de representants dels usuaris perquè s’integren en la Comissió.
4. En la seua condició d’òrgan deliberant i assessor es manifesta mitjançant informes, dictàmens o memoràndums no vinculants, encara que hauran de ser tinguts en compte pels altres òrgans de govern i administració del Centre en l’adopció d’acords o resolucions de la seua competència.
5. La Comissió de Participació del Centre farà dos reunions anuals ordinàries. Una d’elles en els dos mesos següents a la conclusió del període vacacional d’estiu i l’altra en el mes immediat anterior a l’inici del període vacacional d’estiu. No obstant açò, la Comissió podrà fer reunions extraordinàries convocades a iniciativa de la direcció del Centre, o a sol•licitud signada pels tres representants dels usuaris que integren la Comissió.
6. La convocatòria de totes les reunions, ordinàries i extraordinàries, correspon a la direcció del Centre quan ostenta la presidència de la Comissió. Seran cursades pel secretari de la comissió amb la deguda antelació de, almenys, 2 dies, a tots els membres de la mateixa per qualsevol mitjà que permeta tenir constància de la seua recepció i en elles es farà constar la data, hora i lloc de la reunió i un extracte dels assumptes a tractar, incloent-hi en totes elles un apartat de precs, preguntes i suggeriments. Dels assumptes tractats i el seu resultat s’estendrà acta pel secretari de la comissió i serà signada per tots els assistents.

 

DISPOSICIONS FINALS.
Primera. El present reglament entrarà en vigor i serà aplicable a partir de la data en la qual el Centre obtinga l’autorització definitiva de funcionament expedida per l’òrgan competent de la Consellería d’Igualtat, Polítiques Inclusives i Diversitat Funcional de la Generalitat Valenciana, amb la consegüent inscripció en el Registre corresponent.
Segona. En el termini de tres mesos següents a l’entrada en vigor del present reglament, hauran de quedar constituïts tots els òrgans de govern i participació del Centre previstos en el mateix. No obstant açò, aquest termini quedarà automàticament prorrogat per altres tres mesos més si l’efectiva posada en funcionament del Centre es demorara per causes no imputables a la Fundació.
Tercera. Una vegada constituïts tots els òrgans de govern i participació del Centre, s’elaborarà, en termini de dos mesos, una normativa específica reguladora del règim sancionador com a instrument pedagògic d’aplicació en el procés educatiu de les persones usuàries del Centre en el qual es contemplaran les accions o omissions que poden donar lloc a sanció i que seran classificades com a lleus, greus i molt greus. Així mateix, es regularà un procediment sancionador inspirat en els principis que regeixen el dret administratiu sancionador, però amb especial atenció a la finalitat pedagògica i educativa. L’aprovació definitiva d’aquestes normes correspon al Patronat de la Fundació a proposta de la Comissió Tècnica del Centre.
.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Aceptar

ACEPTAR
Aviso de cookies