Skip to content
Menu

El PATRONAT

El Patronat de la Fundació és el màxim òrgan col·legiat de govern, administració i representació de la Fundació.
Està format per 11 membres anomenats Patrons/es amb plena capacitat d’obrar.
La composició del Patronat és:

  • Un/a president/a
  • Un/a vicepresident/a.
  • Un/a tresorer/a
  • Un/a secretari/a
  • Set vocals.


Al Patronat li correspon complir amb els fins fundacionals d’atenció, promoció i integració de les persones amb discapacitat intel·lectual per tal de donar una resposta adequada i coordinada a les seues necessitats , millorar les seues condicions de vida i aconseguir la seua integració sociolaboral. També li correspon administrar amb diligència els bens i drets del seu patrimoni.

L’exercici del càrrec de Patró/na és gratuït i s’estén per un període de 4 anys. Els Patrons/nes podran repetir mandat de forma il·limitada. Els membres del Patronat es reuneixen en sessions ordinàries o extraordinàries degudament convocades a l’efecte.

El PATRONAT
El PATRONAT