Skip to content
Menu

ESTATUTS FUNDACIONALS

TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ


CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.

1. La Fundación privada “FUNDACIÓ INTEGRA VALLDIGNA DE LA COMUNITAT VALENCIANA” (d’ara endavant, la Fundació) és una entitat sense ànim de lucre, constituïda per la voluntat fundadora de l’Associació de Discapacitats de la Valldigna, (d’ara endavant, ADISVA), inscrita al Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana, amb el número CV-01-035520-V, que té afectat de manera permanent el seu patrimoni a la realització de les finalitats dinterès general que es detallen a larticle 5 daquests Estatuts. 2. La Fundació desenvoluparà les seues activitats, de manera principal, a tot l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 3. La Fundació gaudirà -a partir de l’atorgament de la seva Carta Fundacional en escriptura pública i de la inscripció al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana- de personalitat jurídica pròpia i independent dels seus fundadors i de plena capacitat jurídica i d’obrar, sense una altra limitació que les establertes en aquests Estatuts i en la legislació vigent

Article 2.

1. La Fundació es regeix pels presents Estatuts i, en tot cas, per la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana i pels preceptes de la llei estatal de Fundacions, 50/2002, de 26 de desembre, que siguin aplicables generalment.

2. La Fundació està subjecta a l’ordenament jurídic que, per raons d’especialitat, li siguin aplicables a cada moment, i per la voluntat del fundador manifestada en aquests Estatuts i per les normes i disposicions que, en interpretació i desenvolupament dels mateixos, aprovi el Patronat .

Article 3.

El domicili de la Fundació queda fixat al Passeig Lepant, 26 de la ciutat de Tavernes de la Valldigna. La modificació del domicili, així com lestabliment o supressió de les delegacions que consideri necessàries per al compliment dels seus objectius podrà ser acordada pel Patronat

Article 4.

La durada de la Fundació s’estableix per temps indefinit, encara que es podrà dissoldre en els casos previstos legalment i estatutàriament, amb el compliment previ dels tràmits legals i reglamentaris oportuns.

CAPÍTOL II. FINALITATS FUNDACIONALS I BENEFICIARIS.

Article 5.

1. La Fundació té per objecte l’atenció, la promoció i la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual, a fi de procurar una resposta adequada i coordinada a les necessitats d’aquestes persones per millorar-ne les condicions de vida i aconseguir-ne la integració sociolaboral.

2. El desenvolupament de l’objecte de la Fundació s’efectuarà a través d’alguna de les formes d’actuació següents:

a) Activitats i accions de recerca, estudi i divulgació en relació amb l’objecte.

b) Elaborar i, si escau, executar projectes i programes per a l’assistència i la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, fins i tot mitjançant la creació, o participació en la creació de centres d’atenció diürna previstos a l’article 37 de la LLEI 11/2003, de 10 d’abril, de la Generalitat Valenciana, sobre l’Estatut de les persones amb discapacitat.

c) Promoure i, si escau, celebrar tota mena de convenis i concerts l’objecte directe i immediat dels quals es dirigeixi a la consecució dels objectius assenyalats, amb tota mena de persones, físiques o jurídiques, públiques o privades.

d) Qualssevol altres activitats, fins i tot les mercantils i econòmiques, que en relació amb lobjecte de la Fundació acordi el Patronat, sense que en cap cas la realització dactivitats mercantils o lexplotació dactivitats econòmiques pugui constituir la seva activitat principal.

Article 6.

Poden ser beneficiaris de la Fundació les persones que tinguin reconeguda, d’acord amb el dret, una minusvalidesa o discapacitat intel·lectual en grau igual o superior al 33 per 100.

També podran ser beneficiaris de la Fundació les entitats sense ànim de lucre l’objecte social dels quals sigui coincident amb els fins fundacionals.

La designació concreta dels beneficiaris de la Fundació correspon al Patronat que decidirà d’acord amb criteris d’imparcialitat, objectivitat i no discriminació, a aquest efecte, podrà aprovar unes bases o normes generals de selecció.

En cap cas no es poden exigir prestacions concretes a la Fundació.

CAPÍTOL III. DOTACIÓ, PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC DE LA FUNDACIÓ.

Article 7.

La dotació de la Fundació està constituïda per la dotació inicial aportada majoritàriament per ADISVA i per qualsevol altra persona física o jurídica conforme es detalla a l’escriptura pública de constitució.

Així mateix, també formaran part de la dotació, els béns i drets de tota classe i naturalesa, susceptibles de valoració econòmica, que en endavant adquireixi la Fundació per qualsevol títol, i que el Patronat acordi afectar amb caràcter permanent els fins fundacionals.

Els uns i els altres hauran de figurar a nom de la Fundació i constar al seu Inventari i als Registres corresponents.

Article 8.

1. El patrimoni de la Fundació queda vinculat de manera directa i immediata al compliment dels fins fundacionals i estarà constituït per tota classe de béns i drets radicats a qualsevol lloc, susceptibles de valoració econòmica, i especialment, pels següents:

A) Béns immobles i drets reals, que s’inscriuran al Registre de la Propietat a nom de la Fundació.

B) Valors mobiliaris, que es dipositaran a nom de la Fundació en establiments bancaris o destalvi que designi el Patronat.

C) Béns mobles, títols de propietat, resguards de dipòsits o qualsevol altre document acreditatiu del domini, possessió, ús, gaudi o qualsevol altre dret de què sigui titular la Fundació, que seran custodiats pel Patronat.

D) Subvencions, donatius i aportacions que rebi de persones públiques o privades, físiques o jurídiques.

E) Els llegats i les herències de què sigui beneficiària la Fundació. En tot cas, l‟acceptació d‟herències i llegats s‟entendrà sempre a benefici d‟inventari.

2. Els béns i les rendes de la Fundació s’entenen adscrits directament o immediatament a la realització de les finalitats fundacionals.

3. L’adscripció del patrimoni de la Fundació a la consecució dels seus objectius té caràcter comú i indivís, és a dir, sense assignació de quotes o parts de capital o de rendes per a cadascun.

Article 9.

La Fundació durà a terme els seus fins fundacionals amb el producte de les rendes del seu patrimoni, així com amb els que pugui obtenir pels conceptes següents:

 1. Ajuts, subvencions, donacions, herències i llegats.
 2. Rendiments que s’obtinguin per a la celebració de convenis, concerts i contractes, especialment els relatius al patrocini de la Fundació.
 3. El cobrament dels preus que pugui establir el Patronat.
 4. Rendiments que es percebin per lexercici dactivitats mercantils.

Tots aquests recursos s’aplicaran, almenys en un 75 per 100, a la realització de projectes, programes i activitats que, en relació directa i immediata amb les finalitats fundacionals, sigui acordada pel Patronat per a cada exercici econòmic o en els tres exercicis següents a obtenir-lo. Els recursos restants es destinaran a incrementar la dotació o a reserves, segons acord del Patronat adoptat a aquest efecte.

Article 10.

La Fundació podrà desenvolupar activitats econòmiques l’objecte de les quals estigui relacionat amb els fins fundacionals o siguin complementàries o accessòries de les mateixes. La Fundació podrà obtenir ingressos per les seves activitats, sempre que això no impliqui una limitació injustificada de làmbit dels seus possibles beneficiaris. Així mateix, podrà participar en societats mercantils en què no es respongui personalment dels deutes socials, donant compte al Protectorat quan aquesta participació sigui majoritària.

Article 11.

1. Amb periodicitat anual el Patronat aprovarà: l’inventari de la Fundació al tancament de l’exercici, el balanç de situació, el compte de resultats i la memòria expressiva de les activitats fundacionals i de la gestió econòmica, que inclourà, quan escaigui, el quadre de finançament així com el grau de compliment dels seus fins fundacionals. La memòria especificarà, a més, les variacions patrimonials i els canvis als òrgans de govern, direcció i representació. Igualment, confeccionarà la liquidació del pressupost.

2. L’exercici econòmic és anual, comença l’1 de gener de cada any i s’acaba el 31 de desembre següent. El primer exercici econòmic començarà a la mateixa data de l’atorgament de l’escriptura pública de constitució de la Fundació i acabarà el 31 de desembre següent.

Article 12.

La Fundació portarà una comptabilitat ordenada i adequada ajustant-se a la normativa general que sigui aplicable en funció de lactivitat que desenvolupi i que permeti un seguiment cronològic de les operacions realitzades. Per això portarà necessàriament un llibre diari i un llibre d’inventaris i comptes anuals.

Article 13.

1. Els documents ressenyats a l’article 11.1, una vegada aprovats pel Patronat de la Fundació, es presentaran al Protectorat de la Comunitat Valenciana sobre fundacions privades dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici per a examen, comprovació de la seva adequació a la normativa vigent i dipòsit al Registre de Fundacions.

2. Així mateix, en els tres darrers mesos de cada exercici, el Patronat aprovarà i remetrà al Protectorat, als mateixos efectes assenyalats a l’apartat anterior, el Pressupost corresponent a l’exercici següent acompanyat d’una memòria explicativa.

CAPÍTOL IV. PERSONES I ENTITATS PATROCINADORES

Article 14.

1. Per al desenvolupament de les finalitats i activitats específiques de la Fundació, es podrà convenir la participació de totes aquelles persones, físiques i jurídiques, privades o públiques, que ofereixin la seva cooperació, en els termes que acordi el Patronat, que determinarà els requisits i beneficis que correspondran a aquestes persones o entitats, establint el règim de relacions amb aquestes.

2. El Patronat establirà les condicions generals per acceptar dels particulars i altres ens públics aportacions econòmiques o de qualsevol altra naturalesa a favor de la Fundació.

3. Es podrà crear un Consell o Comissió compost per representants de la Fundació i dels col·laboradors o patrocinadors, amb funcions dorientació, proposta diniciatives, opinions i observacions que els siguin sol·licitades sobre les activitats de la Fundació. El Patronat en regularà l’organització i el funcionament.

CAPÍTOL V. EL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA FUNDACIÓ.

Article 15.

La representació, gestió, direcció i administració de la Fundació correspon al Patronat que estarà constituït pels òrgans següents, d’acord amb el repartiment de competències que, en cada cas, s’estableix en aquests Estatuts:

 1. El Patronat.
 2. El president del Patronat.
 3. Un vicepresident.
 4. El Tresorer.
 5. El secretari.
 6. Els vocals.

Secció primera. El Patronat.

Article 16.

El Patronat és el màxim òrgan col·legiat per al govern, administració i representació de la Fundació i li correspon complir els fins fundacionals i administrar amb diligència els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació mantenint el rendiment i utilitat dels mateixos, per a això ostenta totes les facultats que li confereixen les lleis i els presents Estatuts.

Article 17.

El Patronat està constituït per dotze membres amb la denominació de Patrons que hauran de tenir plena capacitat dobrar, no estar inhabilitats per a lexercici de càrrecs públics i acceptar el càrrec de forma expressa i fefaent i exercir-lo personalment amb la diligència exigible a un representant lleial. No obstant això, els patrons que siguin cridats per raó dels càrrecs que ocupin en alguna entitat, pública o privada, poden ser substituïts per les persones a qui correspongui substituir-los a l’entitat de què procedeixen.

Article 18.

1. El Patronat estarà compost pels patrons següents:

Quatre patrons seran designats lliurement per l’assemblea general de l’Associació de Discapacitats de la Valldigna -ADISVA-, d’acord amb el procediment i les normes que regeixen l’Associació.

Dos patronos serán designados libremente por la Mancomunidad de Municipios de La Valldigna conforme al procedimiento y normas que rigen el régimen local.

Dos patrons seran designats lliurement per les Associacions d’empresaris i comerciants radicades a qualsevol dels municipis que integren la Mancomunitat de Municipis de la Valldigna.

Els altres tres patrons restants s’atribueixen als membres corporatius següents de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna:

– El senyor alcalde president o, si és el cas, regidor en qui delegue.

– El regidor que ostenti la delegació en matèria de benestar social o, si no, el regidor que designi el Sr. Alcalde president.

– Un regidor designat pel Ple de lAjuntament conforme al procediment i normes que regeixen el règim local.

2. Els Patrons elegiran, entre ells, els càrrecs de President, Vicepresident Tresorer, i Secretari, d’acord amb les regles següents:

 1. Tots els patrons poden ser candidats a qualsevol dels càrrecs i cap patró no pot acumular dos o més càrrecs.
 2. Lelecció es realitzarà mitjançant votació nominal i secreta. Això no obstant, si hi ha unanimitat de tots els patrons en la designació dels càrrecs, es pot substituir la votació per la subscripció d’una acta en què consti l’acord unànime amb l’assignació nominal dels càrrecs i l’acceptació dels designats.
 3. En cas de celebrar-se la votació, resultaran elegits els qui obtinguin un mínim de quatre vots vàlids en primera votació. En segona i tercera votació, resultaran elegits els que obtinguin un nombre més gran de vots vàlids. Si després de les tres votacions cap candidat aconseguís el nombre de vots suficients, s’adjudicaran els càrrecs vacants per sorteig entre els patrons que no tinguessin cap càrrec.
 4. Si no hi ha candidat a algun dels càrrecs, es proveeix mitjançant sorteig entre els Patrons que no hagin estat elegits per a un altre càrrec.
 5. Qualsevol altra circumstància no prevista en aquestes regles es resoldrà de comú acord entre tots els patrons.

Article 19.

1. El període de mandat dels patrons és de quatre anys, comptats de data a data, des de l’acceptació del càrrec de patró. Els patrons podran repetir mandat sense cap limitació.

2. El cessament dels patrons es produirà en els supòsits següents:

a) Per mort o declaració de mort, així com per extinció de la persona jurídica.

b) Per incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat, d’acord amb la Llei.

c) Per cessament en el càrrec per raó del qual van ser nomenats membres del patronat.

d) Per no exercir el càrrec amb la diligència dun representant lleial si així es declara en resolució judicial.

e) Per resolució judicial que aculli l’acció de responsabilitat pels actes realitzats en contravenció a la Llei o aquests Estatuts, així com els realitzats sense la diligència exigible a un representant lleial.

f) Pel transcurs del període del seu mandat.

g) Per renúncia, que es pot dur a terme per qualsevol dels mitjans i mitjançant els tràmits previstos per a l’acceptació.

h) Per la inassistència reiterada, sense causa justificada, a les reunions del Patronat, prèviament i degudament notificades. A aquests efectes, es considera reiteració quan les faltes dassistència injustificades es produeixin en més de tres ocasions en un període de dos anys naturals. En aquests casos, l’acord de cessament l’adoptarà el Patronat mitjançant votació secreta en què no podrà participar el patró afectat a qui, en tot cas, se li donarà audiència prèvia a la votació.

3. Els patrons només podran ser suspesos de manera cautelar en lexercici dels seus càrrecs mitjançant resolució judicial.

4. Les vacants que es produeixin al Patronat es proveiran en el termini de 3 mesos següents a la data en què aquella es produeixi. Si la substitució té lloc abans de la finalització del mandat estatutari, el substitut exercirà el càrrec fins a la data en què correspondria cessar el substituït.

Article 20.

L’exercici del càrrec de patró és gratuït. Això no obstant, es podrà compensar econòmicament els patrons per les despeses efectivament produïdes i justificades per raó de l’exercici del càrrec.

Article 21.

1. La competència del Patronat s’estén a tots els actes i negocis jurídics concernents a la representació i al govern de la Fundació; a la lliure disposició i administració de tots els béns que integren el seu patrimoni, les rendes i els productes; ia l’exercici de tots els seus drets i accions sempre amb autorització prèvia del Protectorat en els casos en què ho determinin les lleis.

2. El Patronat de la Fundació té, entre d’altres, les atribucions següents:

a) Exercir l’alta inspecció, vigilància i orientació de la tasca de la Fundació, i aprovar-ne els plans de gestió i els programes periòdics d’actuació.

b) Interpretar i desenvolupar, si escau, aquests Estatuts amb la normativa complementària oportuna, i adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts fundacionals

c) Fixar les línies generals sobre la distribució i l’aplicació dels fons disponibles entre les finalitats de la Fundació.

d) Representar la Fundació judicial i extrajudicialment nomenant apoderats generals o especials.

e) Aprovar els pressupostos, les memòries oportunes, així com el Balanç econòmic i els comptes anuals que s’hagin de presentar al Protectorat.

f) Canviar el domicili de la Fundació i acordar l’obertura i el tancament de les delegacions.

g) Adoptar acords sobre l’extinció o la fusió de la Fundació en cas que resulti convenient a l’interès fundacional.

h) Acordar l’adquisició, l’alienació i el gravamen, incloses hipoteques, penyora o anticresi, de béns mobles i immobles, subscrivint els contractes corresponents. Cobrar i percebre rendes, fruits, serveis, dividends, interessos i altres productes o beneficis derivats dels béns que conformen el patrimoni de la Fundació i dels rendiments obtinguts en el desenvolupament de les seues finalitats.

i) Aprovar la contractació d’obres, serveis i subministraments, i efectuar les despeses necessàries per a l’administració, el funcionament i la protecció del patrimoni i de les rendes de la Fundació.

j) Realitzar tota classe d’operacions amb entitats de crèdit, obrint, seguint i cancel·lant comptes corrents, de crèdit i estalvi; subscrivint tota mena de contractes de crèdit i dipòsit en metàl·lic, de valors i imposicions a termini, tot això interpretat àmpliament i sense cap limitació fins a subscriure la disposició de tota mena d’operacions de crèdit i préstec.

k) Aprovar els convenis que formalitzi la Fundació amb altres entitats públiques o privades.

l) Contractar el personal necessari per al desenvolupament de les finalitats fundacionals.

m) Acordar l’exercici de tota mena d’accions administratives, judicials i extrajudicials que competeixin a la Fundació activa o passivament; i acordar la renúncia o la transacció daccions i drets.

n) Acordar la realització de tota classe d’actes administratius, de disposició i domini, i subscriure contractes de totes classes sobre béns mobles o immobles formalitzant les escriptures i els documents públics i privats que es requereixin per a les finalitats esmentades o altres anàlogues.

o) Qualsevol altra competència no explicitada anteriorment i que es derivi de les funcions de govern de la Fundació que corresponguin al Patronat.

Lexercici de les competències esmentades anteriorment està supeditat al compliment en cada cas dels requisits legals pertinents.

Article 22.

El Patronat exerceix les funcions de govern i direcció de la Fundació de forma col·legiada i mitjançant l’adopció dels corresponents acords, a aquest efecte, podrà dotar-se dels assessors, comissions assessores i grups de treball específics que estimi adequats per al desenvolupament de les funcions que té encomanades.

Article 23.

1. Les sessions del Patronat poden ser ordinàries o extraordinàries.

2. Conformement al que disposen els articles 11 i 13 d’aquests Estatuts, el Patronat es reunirà en sessió ordinària dues vegades dins de cada exercici econòmic. Una, dins dels sis primers mesos per a l’examen i l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici econòmic anterior, i una altra, dins dels tres últims mesos per a l’aprovació del Pressupost corresponent a l’exercici següent acompanyat d’una memòria explicativa.

3. El Patronat es reunirà en sessió extraordinària totes les vegades que sigui necessari per adoptar acords sobre qualsevol assumpte que sigui de la seva competència.

3. El Patronat es reunirà en sessió extraordinària totes les vegades que sigui necessari per adoptar acords sobre qualsevol assumpte que sigui de la seva competència.

Article 24.

1. El Patronat es reunirà sempre que sigui convocat pel seu president, a iniciativa pròpia oa petició duna tercera part dels seus membres, per deliberar i prendre acords en làmbit de les seves competències.

2. La convocatòria de les sessions, ordinàries i extraordinàries, ha de precisar el lloc, la data i l’hora de la reunió i l’ordre del dia en què s’han d’incloure tots els assumptes que s’han de tractar. La convocatòria es trametrà als Patrons amb una antelació mínima de 48 hores per qualsevol mitjà que garanteixi la recepció per part de les persones interessades.

3. No obstant el que disposen els apartats anteriors, el Patronat quedarà convocat i vàlidament constituït per tractar qualsevol assumpte i, si escau, adoptar vàlidament acords, sempre que hi siguin presents tots els membres i que els assistents acordin per unanimitat la celebració de la reunió i lordre del dia dels assumptes a tractar.

Article 25.

El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres i, en tot cas, del President i del Secretari, o dels que legalment els substitueixin.

Els acords s’han d’adoptar per majoria simple de vots dels patrons assistents. Cada membre del Patronat, inclòs el secretari, té dret a un vot. El president pot dirimir els empats amb el vot de qualitat.

Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la fusió o l’agregació a una altra Fundació, l’extinció de la Fundació i tots aquells altres supòsits especialment esmentats en aquests estatuts oa la Llei en què així s’estableixi, es requereix el vot favorable de dos terços del nombre legal de membres del Patronat i, en tot cas, del quòrum mínim legal si aquest és superior a aquell.

El secretari estendrà acta de les reunions on constarà el lloc, la data i l’hora de començament i de finalització de la reunió, la llista completa dels assistents a cada reunió, així com un resum suficientment explícit de les deliberacions de la sessió, de les votacions produïdes i dels acords adoptats. Les actes han d’estar autoritzades amb la signatura del secretari i el vistiplau del president i han de ser traslladades pel secretari al llibre d’actes. El secretari, amb el vistiplau del president, pot certificar els acords del Patronat.

Secció segona. Atribucions dels membres del Patronat.

Article 26.

Correspon al President del Patronat:

a) La representació de la Fundació davant de tota mena de Tribunals i organismes públics i privats, amb àmplies facultats per atorgar poders generals o especials.

b) Convocar i presidir les sessions del Patronat.

c) Subscriure els documents de la Fundació, indistintament o conjuntament amb el secretari.

d) Autoritzar els pagaments que siguin exigibles a la Fundació.

e) Complir i fer complir els acords del Patronat.

Article 27.

El vicepresident substitueix el president en els casos d’absència per qualsevol causa i li presta la seva ajuda i col·laboració en les funcions que li corresponen.

Article 28.

Correspon al Tresorer satisfer totes les obligacions a càrrec de la Fundació, estenent les oportunes ordres de pagament autoritzades pel president o per les persones en què aquest hagués delegat; portar els comptes i autoritzar, conjuntament, amb el president, els xecs, les transferències i els rebuts necessaris per a tota classe de pagaments i ingressos.

Article 29.

El Secretari, membre del Patronat, té veu i vot al Patronat, i li correspon portar i custodiar el Llibre d’Actes de les reunions del Patronat i lliurar les certificacions que siguin procedents amb el vistiplau del President.

Article 30.

Els patrons-vocals assisteixen amb veu i vot a les reunions del Patronat i col·laboren en les comeses que els encomanin els altres càrrecs del Patronat. Els patrons vocals, a indicació del president, poden substituir el secretari en els casos d’absència per malaltia o per una altra causa degudament justificada.

CAPÍTOL VI. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS.

Article 31.

La modificació daquests Estatuts requereix lacord del Patronat, adoptat per la majoria de dos terços del total dels seus components i de conformitat amb els requisits preceptuats per les lleis.

CAPÍTOL VII. EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ.

Article 32.

1. La Fundació és, per naturalesa, permanent. Tanmateix, s’extingeix per la pèrdua total dels seus béns o per la impossibilitat de complir les seves finalitats fundacionals. L’apreciació d’aquesta darrera circumstància correspon al Patronat que l’haurà de justificar degudament davant del Protectorat. Per dur a terme lextinció, shaurà de formalitzar el document administratiu corresponent aprovat pel Protectorat i en què haurà de constar la fórmula de liquidació.

2. En cas d’extinció o dissolució de la Fundació, i després del corresponent procés de liquidació, els béns sobrants, si n’hi hagués, es destinaran íntegrament a alguna de les entitats considerades com a entitats beneficiàries del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25, ambdós inclusivament, de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, o entitats públiques de naturalesa no fundacional que persegueixin fins d’interès general .

3. La destinació concreta dels béns i drets sobrants de la liquidació serà decidida pel Patronat amb observança del que disposa l’apartat anterior.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Les facultats establertes en aquests Estatuts a favor del Patronat s’entenen conferides sense perjudici de les funcions tuïtives que corresponen al Protectorat segons la legislació vigent. En conseqüència, el Patronat ajustarà la seva actuació conforme a Dret en tot allò que hagi de demanar autorització o consentiment, o donar compte o justificació davant del Protectorat.

Segona. Règim aplicable al nomenament i al període del mandat dels nous Patrons.

L’aprovació definitiva de la modificació estatutària dels articles 17 i 18.1 es produirà amb la resolució expressa del Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana per la qual es ratifiqui de conformitat aquesta modificació.

En el termini d’un mes comptador des de la recepció pel Patronat de la notificació de la resolució expressa del Protectorat autoritzant aquesta modificació, el President del Patronat atorgarà la corresponent escriptura pública i sol·licitarà la inscripció al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana. Realitzades aquestes actuacions, el president del Patronat sol·licitarà a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna la designació nominal de les persones que, prèvia acceptació expressa del càrrec de Patró, s’han d’incorporar al Patronat.

Els nous patrons que s’incorporin al Patronat estenen el seu mandat fins, arribada la data en què, conforme al que disposa l’article 19.1, dels Estatuts de la Fundació, hagin de cessar tots els membres del Patronat per a procedir a la seva renovació, sense perjudici dels supòsits de cessament anticipat d’acord amb el que disposa l’article 19.2, dels Estatuts de la Fundació.

Tercera. Les modificacions estatutàries dels articles 1 i 3, aprovades per acord del Patronat de 16 de febrer de 2016, entraran en vigor a partir del moment de la seva inscripció al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana. El canvi de denominació i del domicili de la Fundació no constitueixen cap modificació respecte a l’objecte, fins i òrgans de govern de la Fundació ni respecte de l’àmbit territorial de la Fundació ni a cap altra matèria regulada als Estatuts de la Fundació.

Estatuts Fundacionals
Estatuts Fundacionals